Ochrana osobných údajov

Záväzok spoločnosti Diamant Unipool k ochrane osobných údajov

Zabezpečenie ochrany a bezpečnosť vašich osobných údajov je pre Diamant Unipool veľmi dôložité. Preto Diamant Unipool spravuje a spracováva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a bezpečnosť informácií.

Kontaktné údaje:

Sídlo firmy: Diamant Unipool, s. r. o.
  Bynina 186
  757 01 Valašské Meziříčí

E-mail:
Telefon: 571 752 111
IČO: 25353209
VAT: CZ25353209

Zapísaná do Obchodného registru vedeného Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, spisová značka 14659.

 1. Spracovanie osobných údajov pri použitý internetových stránkach a online platforiem Kategória spracovávaných osobných údajov, účel spracovania a právny titul

  Keď navštívite Diamant Unipool internetové stránky alebo online nástroje (označované spolu ako webová prezentácia), Diamant Unipool môže spracovať nasledujúce osobné údaje:

  • Osobné údaje, ktoré aktívne a dobrovoľne poskytnete prostredníctvom webovej prezentácie (napr. pri vypĺňaní formuláru Nezáväzná kalkulácia, kontaktného formuláru Napíšte nám, formuláru Žiadosť o servis/nahlásenie reklamácie, Odzimovanie/zazimovanie bazénu, alebo keď nás kontaktujete so svojimi pripomienkami), a ktoré zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, adresu, telefónne číslo, a ďalšie informácie zaslané ako súčasť žiadosti o informácie, kalkulácie, a podporu
  • Informácie, ktoré sú nám automaticky zasielané vašim prehliadačom alebo zariadeniami, ako sú IP adresa, typ zariadenia, typ prehliadača, odkazujúca stránka a stránky prezerané počas vašej návštevy, a dátum každého dopytu webu.

  Vaše osobné údaje Diamant Unipool spracováva pre nasledujúce účely:

  • K poskytnutiu služieb webovej prezentácie
  • K vytvoreniu komerčnej ponuky
  • K reakcii na vaše špecifické požiadavky
  • K zasielaniu marketingových správ s vašim dovolením, napr. relevantnejšieho obsahu, ponúk a najnovších správ o produktoch a akciách, ktoré by vás mohli zaujímať.
  • V nevyhnutne nutnej miere k dodržovaniu príslušných podmienok použitia, k zachovaniu právnych nárokov alebo ich obrany spoločnosti Diamant Unipool
 2. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s obchodným vzťahom so spoločnosťou Diamant Unipool . Kategória spracovávaných osobných údajov, účel spracovania a právny titul

  V súvislosti s obchodným vzťahom medzi vami a spoločnosťou Diamant Unipool môže Diamant Unipool spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov súčasných a budúcich kontaktných osôb našich zákazníkov, dodávateľov, predajcov a partnerov (označovaných spolu ako „obchodný partneri“):

  • Kontaktné údaje napr. meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne číslo, pracovný fax a emailová adresa
  • Platobné informácie, napr. informácie potrebné k uskutočneniu platby a k predchádzaniu podvodom a ďalších relevantných fakturačných údajov
  • Ďalšie informácie nevyhnutne spracovávané v rámci projektu alebo zmluvného vzťahu so spoločnosťou Diamant Unipool alebo dobrovoľne poskytnuté obchodným partnerom napr. osobné informácie súvisiace s uzatvorenou objednávkou, uskutočnenými platbami a požiadavkami
  • Osobné informácie zhromaždené z verejne dostupných zdrojov od ratingových a úverových spoločností
  • A ak je to zákonom požadované pre overenie obchodných partnerov: dátum narodenia, identifikačné čísla, osobné doklady a informácie o relevantných súdnych pojednávaní a sporoch s daným obchodným partnerom

  Vaše osobné údaje Diamant Unipool spracováva pre nasledujúce účely:

  • Komunikácia s obchodnými partnermi o produktoch a službách Diamant Unipool alebo obchodným partnerom napr. odpovede na otázky a žiadosti alebo poskytnutiu technických podrobností o zakúpených produktoch
  • Plánovanie plnenia a spracovanie zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi, napr. prevod transakcií a objednávok produktov alebo služieb spracovaných platieb, uskutočňovanie účtovníctva, zaistenie zásielok a dodávok a poskytnutých služieb
  • Zachovanie a ochrana bezpečnosti našich produktov
  • Zaistenie súladu s právnymi povinnosťami, exportnú kontrolu a colné záležitosti
  • Riešenie sporov, presadzovanie zmluvných dohôd a uplatňovanie alebo obrana právnych nárokov

  Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie vyššie uvedených cieľov. Ak nie je v danom okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov uvedené inak, je právnym základom pre spracovanie osobných údajov:

  • Váš výslovný súhlas k spracovaniu osobných údajov (čl.6, odst. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
  • Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu s vami (čl.6, odst. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
  • Spracovanie je inak nevyhnutné pre efektívny výkon a správu vzájomného obchodného vzťahu (čl.6, odst. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 3. Odovzdávanie a zdieľanie osobných údajov

  Diamant Unipool je oprávnená odovzdávať osobné informácie iným spoločnostiam Diamantu Unipool a tretím stranám, ale iba v takom prípade a v rozsahu aký je nevyhnutne nutný pre vyššie uvedené účely.

  Poskytovatelia služieb spoločnosti Diamant Unipool (tzv. spracovatelia), napr. hosting a IT servis, jednajú iba na základe pokynov spoločnosti Diamant Unipool a sú zmluvne zaviazaný k jednaniu v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. V týchto prípadoch spoločnosť Diamant Unipool príjme všetky nevyhnutné opatrenia k zaisteniu dostatočných a vhodných záruk ochrany osobných údajov relevantnými prostriedkami.

 4. Doba uloženia

  Nie je v okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov (napr. v rámci poskytnutia súhlasu) výslovne uvedené inak, vaše osobné údaje vymažeme pokiaľ ich ďalšie uloženie nie je nutné v súvislosti s účelmi, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo pre dodržanie zákonných povinností k uchovaniu plynúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové a obchodné právo).

 5. Odvolanie súhlasu

  Pokiaľ ste dali súhlas so spracovaním niektorých vašich osobných údajov spoločnosti Diamant Unipool máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou, t.j. odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému na základe vášho súhlasu došlo pred jeho odvolaním . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu než vami daný súhlas.

 6. Právo na prístup, opravu a výmaz osobných údajov, obmedzenie spracovania

  Podľa platných právnych prepisov o ochrane osobných údajov máte určité práva vo vzťahu k vašim údajom.

  • Získať od spoločnosti Diamant Unipool informácie, či dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov a pokiaľ áno, máte právo na prístup k týmto údajom
  • Opravenie nepresných osobných údajov týkajúce sa vašej osoby, ktoré spoločnosť Diamant Unipool spracováva
  • Vymazanie alebo anonymizácia osobných údajov spoločnosti Diamant Unipool
  • Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov spoločnosti Diamant Unipool
 7. Diamant Unipool Data Privacy

  Diamant Unipool poskytuje podporu v súvislosti s dotazmi, pripomienkami, obavami alebo sťažnosťami ohľadom ochrany osobných údajov alebo v prípade, že si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv súvisiace s ochranou súkromia. Môžete nás kontaktovať na e-maily .

Vaše súkromie je pre nás dôležité

Diamant Unipool potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám mimo iných mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas nám udelíte kliknutím na tlačidlo ,,Súhlasím s použitím všetkých súborov cookies‘‘.