Umiestnenia bazénov

Pre umiestnenie bazénu si zvoľte časť pozemku chránenú pred padajúcim lístím a vzdialenú miestam so zvýšeným výskytom hmyzu. Podložie musí byť urastená zemina, a nie navážka. V prípade navážky je nutné túto zeminu zhutniť a zosilniť podkladovú betónovú dosku.

Uloženie bazénu

Po zhotovení betónového lôžka a jeho vytvrdnutí je možné pristúpiť k usadeniu. Na perfektne vyčistenú plochu natiahneme geotextíliu, alebo podkladový extrudovaný polystyrén a usadíme skelet bazénu. Pred uložením je nutné po celom obvode medzi rebrá vložiť nesavú tepelnú izoláciu ideálne externú izoláciu Bachel 20 mm - odporúčanie riešiť v rámci dodávky. Pri ukladaní bazénu dbajte zvýšenú opatrnosť, aby sa na plochu pod bazén nedostala hlina, kamienky a pod.

Výkop - betónový podklad

Rozmer výkopu vykonáme podľa výkresu a rozmeru požadovaného bazénu. Dno upravte 10 cm drenážneho štrku. Je veľmi dôležité dosku odvodniť drenážou (viď výkres)! Betónová podkladová doska musí byť úplne rovná a dokonale uhladená. Toto je nutné pre spevnenie armovať sieťou. Pokiaľ zákazník zvolí románske schodisko, je nutné zhotoviť betónovú dosku aj pod schodiskom. Doska pod schodiskom je v rovnakej rovine ako doska pod bazénom a rozmer vykonajte podľa výkresu.

Pozor pri betonáži neopomeňte na doplňujúce pospojovanie:

Doplňujúcim spojovaním sa vodivo spoja všetky cudzie časti v zónach 0-1a2 s ochrannými vodičmi všetkých neživých častí zariadení umiestnených v týchto zónach podľa ČSN 33-2000-4-41. Toto spojenie s ochranným vodičom by malo byť vykonané v bezprostrednej blízkosti okolia, napr. na príslušenstve alebo na rozvodnici, alebo na inom mieste. (rebrík, madlo, koľaje zastrešenia, vodivá podlaha atď.)

Umiestnenie filtračnej technológie a protiprúdu

Filtračnú jednotku sa snažíme umiestniť čo najbližšie k bazénu, minimálne však hranou šachty alebo elektro zariadením (čerpadlo apod.) 2 m, max. vzdialenosť umiestnenia filtrácie od bazénu je 15 m. Ideálnym miestom je pivničný priestor hospodárska budova atď. V prípade, že toto nie je možné, je nutné filtráciu umiestniť do plastovej alebo betónovej šachty. Výškovo musí byť šachta umiestnená tak, aby bola hrana aspoň 10 cm nad okolitým terénom a nedošlo tak k zatečeniu povrchovej vody do šachty cez okraj.

Aby sa predišlo poškodeniu a deformáciám šachty tlakom zeminy alebo tlakom vody, je nutné šachtu armovať rebierkovou oceľou a obetónovať. Pri betónovaní je nutné, aby šachta bola z vnútra priečne a pozdĺžne rozoprená drevenými výstuhami. Rovnako je veľmi dôležité aby pod šachtou bol drenážny odtok aby nevznikol tlak spodnej vody.

Stavebné pokyny

Obstavanie bazénu pomocou betónovej tvarovky

  • tesne pri rebrách obstaviame bazén po obvode tromi šárami bednice tvárnice 500x200x220 cm. Tvárnicami prevlečieme armovaciu rebierkovú oceľ priemeru 6-8 mm. Tvárnice zalejeme betónom. Priestor medzi polystyrénom a tvárnicou zalejeme betónom!
  • do každej druhej zvislej výstuhy (cca v polovici výšky) vyvŕtame otvor priemeru 15 mm v takej výške rebra, aby prestrčený armovací drôt vychádzal medzi tvárnice. Týmito otvormi prestrčíme na polovicu armovaciu rebierkovú oceľ priemeru 6-8 mm dĺžky 60 cm a prehneme priečnym smerom od bazénu. Túto oceľ betónujeme medzi špárami tvárnic.
  • v polovici pozdĺžnej plastovej výstuhy vyvŕtame každých 100 cm otvor priemeru 15 mm po celom obvode. Týmito otvormi prestrčíme na polovicu armovaciu rebierkovú oceľ priemeru 6-8mm dĺžky 60 cm a prehneme priečnym smerom.
  • obvod celého bazénu zviažeme armovacím oceľovým rebierkovým drôtom priemeru 6-8 mm, ktorý prevlečieme zvislými a priečnymi armovacími drôtmi a vyhotovíme okolo celého bazénu betónový límec cca 30x30 cm. Tento betónový límec slúži ako podkladový betón na uloženie stavby.

Postupná betonáž stien bazénu

Prevedenie podkladania je zhodné ako u var. I. Po obvode budú navŕtané otvory pre ukotvenie armovacou oceľou (sklon otvoru cca 1 m).Tesne k rebrám po obvode bazénu zasunieme do navŕtaných otvorov v betóne armovaciu rebierkovú oceľ priemeru 6-8 mm s vloženou kari sieťou 100x100x6 mm a medzi polystyrén a bednenie /event. stenu výkopu/ lejeme mierne zatvrdnutý zvlhnutý betón cca do výšky 30 cm. Zároveň dávame pozor, aby hladina vody v bazéne bola vždy o 20 cm vyššia ako súčasná betonáž. Do mäkkého betónu vložíme ďalšiu armovaciu oceľ a po zatvrdnutí takto dobetónujeme bazén po 30 cm do požadovanej výšky. Kotvenie plastových rebier zvislých aj pozdĺžnych armovacou oceľou je rovnaké ako pri stavaní betónovou tvarovkou.

Pri betonáži dbajte zvýšenú opatrnosť na tlak betónu, aby nespôsobil deformáciu steny bazénu. Pozor: pri tomto stavebnom postupe je nutné bazén do výkopu na betónovú dosku poskladať žeriavom.

Zásady pre obe varianty stavebného riešenia: Zberač nečistôt /skimmer/ obložíme po obvode polystyrénom hrúbky 1-2 cm. Skimmer aj napojené potrubie musí mať možnosť dilatácie

Potrubný systém podsypeme aj zasypeme pieskom. Potrubie uložíme voľné a tak, aby sadanie terénu nevytrhlo lepené spoje alebo potrubie zdeformovalo. Za zloženie bazénu z vozidla a uloženie tela bazénu na pripravené betónové lóže, zaisťuje a plne zodpovedá vždy odberateľ počas koordinácie technika firmy.

Údržba bazénu

Elektroinštalácia

Elektroinštaláciu vykonáva montážna firma alebo pracovník splňujúci kvalifikáciu podľa vyhlášky 50/1978 Zbierky. Pri inštalácii je nutné rešpektovať tieto uvedené normy ČSN : 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-702, 330 2000-6-61, EN 60439, 36 0600-2-1 a normy súvisiace

  • bazén so základnou technológiou - bazén osadený filtráciou (resp. Osvetlením a protiprúdom.) elektroinštaláciu u takto osadeného bazénu je možno vykonávať za vyššie uvedených predpokladov vlastnou dodávateľskou firmou
  • bazén s ohrevom (resp. Upravovacím zariadením arzénovej vody, odvlhčovačom atď.) elektroinštaláciu u takto osadených bazénov odporúčame vzhľadom k náročnosti riešiť so špecialistom a to: elektromontáž, revízia, servis p. Kristek mob. +421 606 904 633 Pozor: v prípade montáže týmto spôsobom je nutné kontaktovať p. Kristka pred natiahnutím káblov
Celú kabeláž je nutné umiestniť do chráničky

Lem bazénov (viď nákresy)

  • Ak bude bazén ukončený lemovacím profilom a okolo bazénu bude dlažba, betónový veniec ukončíme tak, aby zvolená dlažba výškovo priliehala tesne pod lemovací profil (viď nákres)
  • ak bude bazén ukončený lemovacím límcom, ukončíme betónový veniec v rovine s hornou hranou bazénu. Zobáčik límca presadíme asi 5 mm od steny bazénu a lepíme vonkajším lepidlom na dlažbu. Špárujeme silikónovým tmelom /viď nákres/. Na betónové lemy bazénov aplikujeme prípravok Repesil (odpudzuje vodu a nečistoty). Prípravok nikdy nenanášame štetcom, ale striekaním.

Úprava vody

K tomu, aby ste sa mohli nerušene kúpať a tešiť sa z bazénu, nestačí iba samotný bazén, ale je nutné sa tiež o bazénovú vodu aj náležite starať. Preto by Vám naša firma chcela ponúknuť ďalšie potrebné príslušenstvo, ktoré vám pomôže udržovať bazénovú vodu nie len priezračne čistú, ale aj hygienicky nezávadnú a bez baktérii. Použitie jednotlivých druhov chemikálií a testerov k jej vyhodnocovaniu.

Zazimovanie bazénov

Prezimovať nechávame bazén zásadne naplnený vodou. Vodu odčerpáme 20 cm pod zberače nečistôt (skimmer). Vtokové trysky uzavrieme viečkami. Otvoríme ventily na potrubiach a povolíme šróby, otvoríme vypúšťacie ventily na čerpadle, filtri, ohrevnom telese atď. Zo skimmeru je nutné (pokiaľ nie je filtrácia v spáde a voda neodtečie samospádom) odsať vodu. Demontujte rebrík, vodu ošetrite prezimovacími chemikáliami, bazén aj skimmer opatrite zazimovacími tubusmi a bazén zaplachtujte.

Vaše súkromie je pre nás dôležité

Diamant Unipool potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám mimo iných mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas nám udelíte kliknutím na tlačidlo ,,Súhlasím s použitím všetkých súborov cookies‘‘.