Przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych ("rozporządzenie RODO"). Niniejsza Polityka opisuje zasady, którymi się kierujemy, jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego, do jakich celów je używamy, komu możemy je przekazać, gdzie i jak można uzyskać informacje o naszych przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o tym, jakie są Twoje prawa związane z danymi osobowymi.

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z zakupem oferowanych przez nas produktów lub korzystaniem z naszych innych usług (np. poprzez stronę internetową, serwis, formularz kontaktowy).

Zwykle są to następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne

  imię, nazwisko, tytuł, numer PESEL lub data urodzenia, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego (dowód osobisty, numer paszportu lub inny podobny dokument), państwo lub organ, który je wydał i jego ważność, podpis – w przypadku przedsiębiorców również numer identyfikacji podatkowej i numer REGON. Innymi słowy, takie dane osobowe, które sprawiają, że jesteśmy w stanie Cię wyraźnie i jednoznacznie zidentyfikować.

 • Dane kontaktowe

  adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne informacje. Są to dane osobowe, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować.

 • Dane dotyczące sprzedaży towarów i korzystania z usług

  informacje o tym, jakie towary lub usługi Ci dostarczyliśmy lub których dostarczenie z Tobą omówiliśmy (np. zapisy połączeń telefonicznych, zapisy innych sposobów komunikacji, informacje o produkcie, który jest przedmiotem umowy – zawartej lub negocjowanej ), dane uzyskane w związku z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej - adres IP, pliki cookie lub inne identyfikatory online.

Podstawa prawna przetwarzania

W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, podczas gdy w innych przypadkach nie potrzebujemy Twojej zgody na ich przetwarzanie. Zwykle ma to miejsce, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych lub w celu zapewnienia ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów.

Możemy przetworzyć twoje dane w oparciu o następujące tytuły:

 • zgoda, którą nam przekazaliście w tym celu, zazwyczaj poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, telefonicznie z naszymi operatorami lub w inny sposób
 • wywiązanie się z zobowiązań umownych wynikających z umowy lub innych umów zawartych z Tobą
 • wypełnienie zobowiązań prawnych nałożonych przez specjalne ustawodawstwo lista przepisów prawnych
 • zapewnienie ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów lista przepisów prawnych Głowne regulacje prawne, nakładające obowiazki, z których wynika konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • ustawa z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (niniejsza ustawa reguluje prawa i obowiązki w zakresie udzielania i pośrednictwa w udzielaniu kredytu konsumenckiego)
  • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa ta nakłada obowiązek przeprowadzania identyfikacji i kontroli klientów)

Prawnie uzasadnione interesy firma Diamant Unipool podczas przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • przygotowanie transakcji handlowej- gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przygotowania warunków transakcji
 • zarządzanie relacjami z klientami i potencjalnymi klientami, aby zapewnić Ci wszystkie informacje i usługi, związane z zakupem naszych towarów lub usług, lub w celu uwzglednienia Twoich żądań, życzeń skarg, itp.
 • symulacja produktów i usług, które pomogą Ci wybrać najkorzystniejszy produkt, na przykład w celu zabezpieczenia finansowania
 • przesyłanie wiadomości, powiadomień i potwierdzeń, które są konieczne do wykonania konkretnej transakcji handlowej
 • marketing bezpośredni (w szczególności oferowanie odpowiednich usług i produktów obecnym klientom)
 • przekazywanie danych osobowych na potrzeby wewnętrznej administracji (w tym przetwarzanie danych osobowych klientów lub pracowników), raportowanie i generowanie modeli analitycznych w oparciu o zagregowane i zaanonimizowane dane osobowe
 • zapobieganie i wykrywanie nadużyć, zapobieganie niezgodności z prawem; przeciwdziałanie praniu oraz finansowaniu terroryzmu, embarga
 • testowanie zmian oprogramowania
 • badania i rozwój produktów / usług i analizy rozwoju rynku
 • analizy Twoich danych oraz informacji o produktach i usługach w celu ustawienia odpowiednich parametrów oferty handlowej
 • przetwarzanie analiz na zagregowane (zanonimozowane) dane do celów historycznych, statystycznych i naukowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. zdolności sieci lub systemu informatycznego do wytrzymania przypadkowego i niezgodnego z prawem lub złośliwego zachowania), aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, propagowaniu szkodliwych kodów i unikaniu ataków oraz uszkodzenia systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe ręcznie i z użyciem zautomatyzowanych systemów elektronicznych (np. za pomocą oprogramowania lub aplikacji). W celu ochrony danych osobowych ustanowiliśmy środki bezpieczeństwa technicznego, organizacyjnego i personalnego, których skuteczność jest regularnie i systematycznie sprawdzana. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który prowadziłyby do automatycznego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza UE.

Okres przetwarzania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, i archiwizujemy je zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo. W przypadku danych biznesowych i klientów są przechowywane przez 10 lat od podpisania umowy.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres trwania tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a nie doszło do transakcji pomiędzy nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 2 lat czasu ich pozyskania.

Po utracie tytułu prawnego usuwamy odpowiednie dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą są przechowywane tylko przez czas trwania celu, na jaki została udzielona zgoda. O ile w zgodzie nie zaznaczono inaczej, zwykle jest to 2 lata.

Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób przejrzysty, poprawny i zgodny z prawem. Jednocześnie masz również prawo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji jak Twoje dane osobowe są przetwarzane lub w celu wykonania któregokolwiek z uprawnień wymienionych poniżej, które odnoszą się do danych osobowych.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

  Masz prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do otrzymania od nas takich danych osobowych i informacji jak je przetwarzamy. Pierwsza kopia przetwarzanych danych osobowych zostanie udostępniona bezpłatnie, za kolejne kopie możemy obciążyć Cię rozsądną opłatą, której wysokość będzie uzasadniona w odniesieniu do kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem Twojego wniosku.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

  Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich aktualizację lub uzupełnienie.

 • Prawo do usuwania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

  Masz prawo zażądać skasowania swoich danych osobowych, jeśli:

  • nie są konieczne do celu, w którym zostały przetworzone
  • wycofałeś zgodę na ich przetwarzanie
  • zostały przetworzone niezgodnie z prawem
  • sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma istniejących przyczyn przetwarzania
  • dane muszą być usunięte w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z prawa UE lub prawa właściwego dla nas
  • zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego
  • Nie dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych jest konieczne
  • do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
  • aby wypełnić prawne zobowiązanie, które wymaga przetwarzania Twoich danych
  • do celów archiwizacji w interesie publicznym
  • w celu określenia, wykonania lub ochrony naszych praw
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Masz prawo do żądania ograniczeń przetwarzania, jeśli

  • twoje dane osobowe nie są dokładne, lub
  • ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia takich danych osobowych chcesz jedynie ograniczyć przetwarzanie danych, lub
  • nie potrzebujemy dłużej Twoich danych do celów w jakich były przetwarzane, ale prosisz dostarczenie Ci ich w celu określenia, wykonania lub obrony praw, lub
  • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes przeważa nad Państwa uzasadnionymi interesami.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

  W przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych w oparciu o zawartą umowę lub udzieloną nam zgodę, masz prawo do tak zwanego przenoszenia tych danych, które zostaną ci przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym co do profilowania. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wymagających zgody, masz prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych, któro miały miejsce przed wycofaniem zgody, jest zgodne z prawem.

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

  Masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że sposób przetwarzania Twoich danych osobowych narusza zasady ochrony danych osobwych.
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

 • Wykonywanie uprawnień

  Możesz przesłać nam wszystkie prośby dotyczące ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego [tutaj].

  Odpowiemy na Twoje wnioski dotyczące wykonania twoich praw bez zbędnej zwłoki w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Jednakże w razie potrzeby termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Zawsze będziemy informować Cię o takim przedłużeniu, w tym o przyczynach, które do niego doprowadziły. Będziemy utrzymywać komunikację w preferowany sposób (e-mail, list).

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Diamant Unipool potrzebuje Państwa zgody na wykorzystanie danych indywidualnych w celu wyświetlania Państwu informacji związanych m.in. z Państwa zainteresowaniami. Zgodę wyrażają Państwo klikając na przycisk "Zgadzam się na wykorzystanie wszystkich plików cookie".