Nezávazná kalkulace

Umístění bazénů

Pro umístění bazénu si zvolte část pozemku chráněnou před padajícím listím a vzdálenou místům se zvýšeným výskytem hmyzu. Podloží musí být rostlá zemina, nikoli navážka. V případě navážky je nutno tuto zhutnit a zesílit podkladní betonovou desku.

Uložení bazénu

Po zhotovení betonového lože a jeho vytvrdnutí je možno přistoupit k usazení. Na perfektně vyčištěnou plochu natáhneme geotextilii nebo podkladní extrudovaný polystyrén a usadíme skelet bazénu. Před uložením bazénu je nutno po celém obvodu mezi žebra vložit nesavou tepelnou izolaci ideální ext. izolace Bachel 20 mm – doporučujeme řešit v rámci dodávky. Při ukládání bazénu dbejte zvýšené opatrnosti, aby se na plochu pod bazén nedostala hlína, kamínky apod.

Výkop - betonový podklad

Rozměr výkopu provedeme dle výkresu a rozměru požadovaného bazénu. Dno upravte 10cm drenážního štěrku. Je velmi důležité desku odvodnit drenáží! (viz.výkres). Betonová podkladová deska musí být naprosto rovná a dokonale zahlazená. Tuto je nutno pro zpevnění armovat sítí. Pokud zákazník zvolí románské schodiště, je nutné zhotovit betonovou desku i pod schodištěm. Deska pod schodištěm je ve stejné rovině jako deska pod bazénem a rozměr proveďte dle výkresu.

Pozor při betonáži neopomeňte na doplňující pospojování:

Doplňujícím pospojováním se vodivě spojí všechny cizí vodivé části v zónách 0-1a2 s ochrannými vodiči všech neživých částí zařízení umístěných v těchto zónách dle ČSN 33-2000-4-41. Toto spojení s ochranným vodičem by mělo být provedeno v bezprostřední blízkosti okolí, např.na příslušenství nebo na rozvodnici, nebo jiném zařízení. (žebřík, madlo, koleje zastřešení, vodivá podlaha atd.)

Umístění filtrační technologie a protiproudu

Filtrační jednotku se snažíme umístit co nejblíže k bazénu, minimálně však hranou šachty nebo elektro zařízením (čerpadlo apod) 2 m, max. vzdálenost umístění filtrace od bazénu je 15m. Ideálním místem je sklepní prostor, hospodářská budova atd. V případě, že toto není možné, je nutno filtraci umístnit do plastové nebo betonové vodotěsné šachty. Výškově musí být šachta umístěna tak, aby byla hrana alespoň 10 cm nad okolním terénem a nedošlo k zatečení povrchové vody do šachty přes okraj.

Aby se předešlo poškození a deformacím šachty tlakem zeminy nebo tlakem vody, je nutno šachtu armovat žebírkovou ocelí a obetonovat. Při obetonování je nutné, aby šachta byla zevnitř příčně i podélně rozepřena dřevěnými výztuhami. Rovněž je velmi důležité, aby pod šachtou byl drenážní odtok aby nevznikl tlak spodní vody.

Stavební pokyny

Obezdění bazénu pomocí betonové tvarovky

  • těsně u žeber obezdíme bazén po obvodu 3mi šary bednící tvárnice 500x200x220cm. Tvárnicemi provlečeme armovací žebírkovou ocel prům. 6-8mm. Tvárnice zalijeme betonem. Do měkkého betonu vložíme další armovací ocel pro dozdění dalších šarů. Prostor mezi polystyrenem a tvárnicí vylijeme betonem!
  • do každé druhé svislé plastové výztuhy (cca v polovině výšky) vyvrtáme otvor prům. 15 mm v takové výšce žebra, aby prostrčený arm.drát vycházel mezi tvárnice. Těmito otvory prostrčíme napůl armovací žebírkovou ocel prům 6-8 mm délky 60 cm a prohneme příčným směrem od bazénu. Tuto ocel betonujeme mezi spárami tvárnic.
  • v polovině podélné plastové výztuhy vyvrtáme každých 100 cm otvor prům. 15 mm po celém obvodu. Těmito otvory prostrčíme napůl armovací žebírkovou ocel prům 6-8 mm délky 60 cm a prohneme příčným směrem.
  • obvod celého bazénu svážeme armovacím ocel. žebírkovým drátem prům. 6-8 mm, který provlékneme svislými i příčnými armovacími dráty a zhotovíme kolem celého bazénu betonový límec cca 30x30 cm. Tento betonový límec slouží jako podkladní beton pro uložení dlažby.

Postupná betonáž stěn bazénu

Provedení podkladní je shodné jako u var. I. Po obvodu budou navrtány otvory pro ukotvení armovací oceli. (rozteč otvorů cca 1m). Těsně k žebrům po obvodu bazénu zasuneme do navrtaných otvorů v betonu armovací žebírkovou ocel prům. 6-8 mm s vloženou kari sítí 100 x 100 x 6mm a mezi polystyrén a bednění /event.stěnu výkopu/ lijeme mírně zvlhlý beton cca do výšky 30 cm. Zároveň dáváme pozor, aby hladina vody v bazénu byla vždy o 20 cm vyšší než současná betonáž. Do měkkého betonu vložíme další armovací ocel a po zatvrdnutí takto dobetonujeme bazén po 30cm do požadované výšky. Kotvení plastových žeber svislých i podélných armovacích ocelí je stejné jako při zdění betonovou tvarovkou.

Při betonáži dbejte zvýšené opatrnosti na tlak betonu, aby nezpůsobil deformaci stěny bazénu. Pozor: při tomto stavebním postupu je nutno bazén do výkopu na betonovou desku pokládat jeřábem.

Zásady pro obě varianty stavebního řešení: Sběrač nečistot /skimmer/ obložíme po obvodu polystyrénem síly 1-2cm. Skimmer i napojené potrubí musí mít možnost dilatace.

Potrubní systém podsypeme i zasypeme pískem. Potrubí uložíme volně a tak, aby sedání terénu nevytrhlo lepené spoje nebo potrubí zdeformovalo. Složení bazénu z vozu a uložení těla bazénu na připravené betonové lože, zajišťuje a plně zodpovídá vždy odběratel za koordinace technika firmy.

Údržba bazénů

Elektroinstalace

Elektroinstalaci provádí montážní organizace nebo pracovník splňující kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb. Při instalaci je nutno respektovat tyto uvedené normy ČSN : 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-702, 330 2000-6-61, EN 60439, 36 0600-2-1 a normy související

  • bazén se základní technologií – bazén osazen filtrací (event. osvětlením a protiproudem.) elektroinstalaci u takto osazeného bazénu je možno provádět za výše uvedených předpokladů vlastní dodavatelskou firmou
  • bazén s ohřevem (event. úpravnou bazénové vody, odvlhčovačem atd.) elektroinstalaci u takto osazených bazénů doporučujeme vzhledem k náročnosti řešit specialistou a to : elektromontáž, revize a servis p. Kristek mob. 606 904 633 Pozor: v případě, montáže tímto způsobem je nutno kontaktovat p. Kristka před natažením kabelů
Veškerou kabeláž je nutno umístnit do chráničky.

Lem bazénu (viz. výkresy)

  • pokud bude bazén ukončen lemovacím profilem a kolem bazénu bude dlažba, betonový věnec ukončíme tak, aby zvolená dlažba výškově přiléhala těsně pod lemovací profil. (viz. výkres)
  • pokud bude bazén ukončen betonovým límcem, ukončíme bet. věnec v rovině s horní hranou bazénu. Zobáček límce předsadíme asi 5 mm od stěny bazénu a lepíme venkovním lepidlem na dlažbu. Spárujeme silikonovým tmelem. /viz. výkres/. Na betonové lemy bazénů aplikujeme přípravek Repesil (odpuzuje vodu a nečistoty). Přípravek nikdy nenanášíme štětcem, ale stříkáním.

Úprava vody

K tomu, abyste se mohli nerušeně koupat a těšit se z bazénu, nestačí pouze samotný bazén, ale je nutné se také o bazénovou vodu náležitě starat. Proto by vám naše firma chtěla nabídnout další potřebné příslušenství, které vám pomůže udržovat bazénovou vodu nejen průzračně čistou, ale také hygienicky nezávadnou a bez bakterií. Použití jednotlivých druhů chemikálií a testerů k jejich vyhodnocování.

Zazimování bazénu

Přezimovat necháváme bazén zásadně naplněn vodou. Vodu odčerpáme 20 cm pod sběrače nečistot (skimmer). vtokové trysky uzavřeme víčky. Otevřeme ventily na potrubích a povolíme šroubení, otevřeme vypouštěcí ventily na čerpadle, filtru, topném tělese atd. Ze skimmeru je nutno (pokud není filtrace ve spádu a voda neodteče samospádem) odsát vodu. Demontujte žebřík, vodu ošetřte přezimovací chemikálií, bazén i skimmer opatřte zazimovacími tubusy a bazén zaplachtujte.

Showroomy Diamant opět otevřeny!

Od pondělí 27. dubna jsou naše prodejny ve Valašském Meziříčí a v Praze opět otevřeny.
Provoz bude probíhat bez omezení, ale samozřejmě za zvýšených hygienických opatření, kterými chráníme zdraví vaše i zdraví našich zaměstnanců.

V Praze pouze na předem sjednanou schůzku, prosíme sjednejte si ji mailem praha@bazenydiamant.cz či telefonicky 603 532 642 ať se vám můžeme věnovat jak se patří.